Προϊόντα

Διακινούμε ένα πολύ μεγάλο εύρος κτηνιατρικών προϊόντων (> 5.000 κωδικοί) για τα κατοικίδια και τα παραγωγικά ζώα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα τόσο για τις ανάγκες εφαρμογής προγραμμάτων του δημόσιου τομέα όσο και του ιδιωτικού.